REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ


„Książki – 50% od ceny okładkowej z kodem KULTOWY50”

1.Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Książki – 50% od ceny okładkowej z kodem KULTOWY50” („Promocja”).

2.Organizatorem promocji jest Burda Media Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ulicy Marynarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574730, kapitał zakładowy 44 691 550,00 złotych, opłacony w całości („Organizator”).

3.Promocja dotyczy zakupów dokonywanych poprzez portal kultowy.pl.

4.Promocja jest skierowana do Uczestników Targów Książki w Krakowie, którzy w terminie obowiązywania Promocji dokonają transakcji zakupowej produktów z kategorii książki i użyją kodu KULTOWY50.

5.Promocja trwa od 01.11.2019r. do 31.12.2019r i nie łączy się z innymi promocjami.

6.Promocja dotyczy cen okładkowych produktów kategorii ‘książka’, z wyjątkiem kolekcji Moi Bohaterowie.

7.Promocja obniża cenę produktu z kategorii ‘książka’ wyłącznie po wpisaniu kodu KULTOWY50 w koszyku.

8.Uczestnik Promocji może skorzystać z niej tylko raz na wiele produktów z kategorii ‘książka’.

9.Klient ma prawo do zwrotu pełnowartościowych towarów zakupionych w ramach niniejszej Promocji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu. Rozliczenie za zwracane towary następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Organizatora zwrotu.

10.Reklamacje dotyczące Promocji można składać mailowo: bok@burdamedia.pl

11.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Uczestnika otrzyma na podany przez siebie adres e-mail.

12. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail: kontakt@burdamedia.pl.

13. Przetwarzanie danych Uczestników odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

15.Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestników. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.

16.Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 20.Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce .

17.Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.kultowy.pl/regulamin-kultowy50.